Yoshi Krippendorf - Neu - Sportassistent bei Krippendorf Tennis

Ab 1. April 2018 - Yoshi Krippendorf - Sportassistent bei Krippendorf Tennis - Golf - Coaching

Welcome Yoshi - Let's work together!


Yoshi&Papi